Ład Korporacyjny

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego- Zasad Ładu Korporacyjnego,
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37B zwany dalej
„Bankiem”, a także uwzględniając Wytyczne EBA/ GL/2017/11 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie
zarządzania wewnętrznego oświadcza, że poprzez przyjęcie niniejszej Polityki, wprowadza Zasady
Ładu Korporacyjnego określone w dokumencie KNF zgodnie z zasadą proporcjonalności i
adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka ładu korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu BS Sandomierz o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego