Twoje bezpieczeństwo

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych dotycząca fanpage’a na portalu Facebook.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Sandomierzu przedstawia następujące informacje:

 

Administratorzy danych

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu z siedzibą  przy ul. Słowackiego 37 „b”,  27 – 600  Sandomierz (Bank) jako operator fanpage „Bank Spółdzielczy w Sandomierzu” w serwisie społecznościowym Facebook

oraz

 Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd z siedzibą w 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, dalej „FB”, jako operator serwisu społecznościowego Facebook.

 

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: bank@bssandomierz.com.pl,  telefonicznie: (15) 833-20-20, pisemnie: ul. Słowackiego 37 „b”,  27 – 600 Sandomierz

 

Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bssandomierz.com.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących na mocy Rozporządzenia

 

Informacje ogólne

Współpraca pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu a FB odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie: (https://www.facebook.com/legal/terms).

Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są administrowane bezpośrednio przez FB.

Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem FB.  Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 

Źródło danych

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu przetwarza Pani/Pana dane w momencie, gdy odwiedza Pani/Pan fanpage oraz wchodzi Pani/Pan w interakcję zostawiając komentarz, reagując na udostępnione treści lub wysyłając wiadomość prywatną. Pani/Pana interakcja może być również widoczna dla innych użytkowników FB.

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu przetwarza także dane statystyczne udostępnione przez FB za pomocą narzędzia „Facebook Insights”. Są to statystyki informujące nas w jaki sposób użytkownicy reagują na udostępnione przez nas treści oraz przekazują dane dotyczące grupy odbiorców. Generowane są przez FB za pomocą plików cookies, które umieszczane są na urządzeniu z którego odwiedza Pani/Pan nasz fanpage. Pliki te zawierają indywidualny przypisany do konta użytkownika, który odczytać może wyłącznie FB. Aktywne są przez okres dwóch lat, chyba że zostaną wcześniej usunięte.  FB może zbierać informacje za pośrednictwem plików cookies o osobach, które nie mają konta na serwisie społecznościowym Facebook. Pliki cookies umieszczone na Pani/Pana urządzeniu w związku z wizytą na naszym funpage mogą być wykorzystane przez FB na potrzeby statystyczne oraz marketingowe innych podmiotów niż Bank Spółdzielczy w Sandomierzu. Więcej informacji dotyczących zasad stosowania plików cookies znajdziesz w pod adresem: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

1)       realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającym na:

· prowadzeniu profili na portalach społecznościowych firmy Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Limited, informowania za ich pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości, kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”),

· ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,

· prowadzeniu analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage,

2) innym, na który wyrazi Pani/Pan odrębną, dobrowolną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

FB przetwarza dane osobowe w celach wskazanych w polityce prywatności, która dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

 

Okres, przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wyznaczony celami przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a po tym czasie wyłącznie w sytuacjach i przez okres wymagany przepisami prawa.

Państwa dane osobowe gromadzone przez FB, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem FB.

 Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie FB wynoszący 2 lata.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1 )podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

2) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora;

3) właściciel portalu społecznościowego Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

 

Prawa osoby, której dane  dotyczą

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jako użytkownik Facebooka ma Pani/Pan możliwość zmiany zakresu gromadzonych danych na naszym fanpage poprzez ustawienia preferencji reklam: (https://www.facebook.com/ds/preferences/#_=_). Ponadto może Pani/Pan ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies poprzez ustawienia preferencji przeglądarki, którą wykorzystujesz do odwiedzenia naszego fanpage. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W celu realizacji praw może Pani/Pan skontaktować się:

· z FB za pomocą danych kontaktowych wskazanych na stronie; https://www.facebook.com/about/privacy/ (na dole strony)

· z Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu wykorzystując podane dane kontaktowe. W przypadku złożenia wniosku dotyczącego przetwarzania statystycznych danych udostępnionych za pomocą narzędzia „Facebook Insights” wniosek zostanie przesłany do FB z uwagi na brak technicznych możliwości jego rozpatrzenia.

 Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza EOG lub do organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe, które zostały zgromadzone w związku z wizytą na naszym fanpage mogą być przekazane przez FB poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA. Zasady przekazywania danych przez FB do krajów trzecich są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a Banku Spółdzielczego w Sandomierzu lub pozostawiania komentarzy.

DEPOZYTY ZGROMADZONE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SANDOMIERZU OBJĘTE SĄ GWARANCJAMI BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO (BFG).

Wysokość gwarancji BFG:

 • jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 50 000 euro – gwarantowana jest w całości,
 • w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 50 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku)

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

Więcej informacji na https://www.bfg.pl/

Arkusz informacyjny dla deponentów

Bezpieczeństwo w Internecie

Poznaj najważniejsze zasady bezpieczeństwa w Internecie.

 Pamiętaj!

Jeżeli widzisz komunikat o błędnym logowaniu po raz drugi skontaktuj się z Bankiem!!!

Upewnij się że strona zabezpieczona jest ważnym certyfikatem wystawionym dla Asseco Poland S.A.

Weryfikuj otrzymane wiadomości SMS o zalogowaniu się do konta i potwierdzeniu realizacji przelewu!!!

ZMIANE NUMERU TELEFONY ZGŁOŚC DO BANKU!

Czytaj komunikaty bezpieczeństwa, które regularnie umieszczane są na stronie www.sgb.pl/komunikaty-o-bezpieczenstwie/

Bankowość internetowa

 • Nigdy nie loguj się do bankowości internetowej z linku, który przyszedł do Ciebie mailem lub SMS-em, ani poprzez link z wyszukiwarki i nie instaluj oprogramowania z niezaufanego źródła. Przestępcy w ten sposób mogą próbować przejąć kontrolę nad Twoim urządzeniem (komputer, tablet, smartfon).  Wpisuj adres strony logowania ręcznie lub korzystaj z przycisku logowania na oficjalnej stronie banku.
 • Sprawdzaj adresy stron www, na których się logujesz, oraz ważność ich certyfikatów. Adres strony logowania powinien zaczynać się od https(oznacza to bezpieczne połączenie internetowe).
 • Sprawdź czy w pasku przeglądarki znajduje się symbol „zatrzaśniętej kłódki”, który gwarantuje szyfrowanie sesji. W zależności od przeglądarki, ikona kłódki może się pojawiać w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu.
 • Zweryfikuj, czy certyfikat strony wystawiony jest dla Asseco Poland S.A. przez firmę DIgiCert Inc (kliknięcie na „zatrzaśniętą kłódkę” w pasku przeglądarki).
 • Zadbaj o skomplikowane hasła, unikatowe i trudne do odgadnięcia przez postronne osoby.
 • Nie używaj tego samego hasła do różnych kont.
 • Nie zapisuj haseł na kartkach ani w plikach na komputerze.
 • Login i hasło do bankowości oraz numery kart to dane, które powinny być znane tylko Tobie. Nigdy nie podawaj ich innym.
 • Nie loguj się przez publiczną, niezabezpieczoną sieć wi-fi lub hotspot do bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej.
 • Nie loguj się do bankowości na urządzeniach publicznie dostępnych, np. w kafejkach czy w hotelach.
 • Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu.
 • Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu.
 • Nigdy nie ignoruj ostrzeżenia przeglądarki o błędnym certyfikacie.
 • Pamiętaj aby po każdej sesji wylogować się z bankowości internetowej.
 • Ustaw bezpieczne limity operacji dla przelewów, płatności kartami i wypłat gotówki.

 

Komputer i telefon

 • Nie instaluj oprogramowania jeżeli instrukcja instalacji zawiera zlecenie rezygnacji ze skanowania aplikacji oprogramowaniem antywirusowym.
 • Regularnie aktualizuj oprogramowanie na komputerze i telefonie (system, aplikacje, przeglądarkę, antywirusy).
 • Używaj zapory sieciowej (firewall) i systematycznie skanuj komputer programem antywirusowym.
 • Nie instaluj na komputerze i smartfonie oprogramowania z nieznanych źródeł.
 • Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych (np. pendrive) do swojego komputera, jeśli nie masz pewności co do ich bezpieczeństwa. Podobnie z podłączaniem telefonu do komputera.
 • Pobieraj aplikację mobilną banku i jej aktualizacje wyłącznie z autoryzowanych sklepów: Google Play i App Store.
 • Zawsze blokuj dostęp do telefonu i komputera. Zabezpiecz telefon hasłem, wzorem, odciskiem palca lub Face ID.
 • W razie utraty karty lub telefonu z aktywną aplikacją – od razu je zablokuj. Kartę możesz zablokować przez bankowość mobilną lub infolinię SGB-Banku S.A., a aplikację przez infolinię SGB-Banku S.A.

 

Podejrzany kontakt

 • Zastanawia Cię wiadomość o dziwnym zamówieniu lub zaległej płatności? Przed podjęciem czynności w niej wskazanej skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy, która wysłała tę wiadomość.
 • Nie otwieraj załączników w niespodziewanych mailach, jeśli nie wiesz co może w nich być.
 • Nie klikaj w linki i nie pobieraj żadnych aplikacji, jeśli nie znasz nadawcy wiadomości.
 • Dokładnie czytaj powiadomienia o transakcjach, w tym SMS-y – jeśli coś się nie zgadza, nie zatwierdzaj operacji.
 • Jeżeli dzwoni do Ciebie przedstawiciel banku, ale nie masz pewności, że nim jest – zerwij połączenie. Potem samodzielnie zadzwoń na naszą infolinię.
 • Nie przekazuj kodu BLIK nikomu, nawet znajomemu.
 • Kupujesz w nowym sklepie? Poszukaj opinii na jego temat (z różnych źródeł) i sprawdź czy adres sklepu na pasku przeglądarki jest zgodny z nazwą sklepu.
 • Nie podawaj PIN-u do karty podczas zakupów w internecie. Do potwierdzenia transakcji kartą w internecie nigdy nie jest wymagane podanie PIN.
 • Jeśli płacisz kartą płatniczą w sklepie internetowym, który obsługuje 3D Secure, wymagane może być dodatkowe potwierdzenie transakcji. Takie zakupy potwierdzisz na dwa sposoby: w aplikacji mobilnej SGB Mobile lub przez udzielenie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne oraz podanie hasła 3D Secure (jednorazowego kodu SMS), które otrzymasz na numer telefonu komórkowego podany przez Ciebie do kontaktu w Twoim Banku. Dowiedz się więcej o 3D Secure >>

 

Szczegółowe informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich

https://zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/bankowosc-internetowa

 

W przypadku dodatkowych pytań lub wszelkich wątpliwości prosimy natychmiast kontaktować się z Bankiem

Numery kontaktowe:                       15 833 20 20, 15 833 24 66, 15 833 27 00

Fax:                                                    15 832 32 05

Infolinia SGB Banku S.A.:             800 888 888

W przypadku utraty karty płatniczej, należy niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę.

Zastrzeżenia karty płatniczej można dokonywać poprzez:

Zespół Zastrzegania Kart – telefonując pod czynny przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu numer telefonu:

Więcej informacji o Systemie Zastrzegania Kart znajduje się na stronie www.zastrzegam.pl

Zabezpieczenia w CUI – „IP Intelligence” 

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków zgromadzonych na rachunkach bankowych udostępnianych poprzez Usługę Bankowości  Internetowej CUI(*), został uruchomiony dodatkowy Pakiet Zabezpieczeń tzw. IP INTELLIGENCE polegający na ochronie przed nieuprawnionym dostępem do usług.

Najnowsze zabezpieczenie polega na blokowaniu adresów IP, uznawanych jako adresy o niskiej reputacji – stanowiących zagrożenie.

 

Jak działa nowy Pakiet Zabezpieczeń?

 

1. Klient próbuje zalogować się na swoje konto bankowe.
2. CUI w tym momencie weryfikuje adres IP komputera (sieci), z której Klient otwiera sesję logowania.
3. W przypadku poprawnej weryfikacji adresu IP, Klient może dokonać logowania.
4. W przypadku negatywnej weryfikacji adresu IP, Klient nie będzie mógł się zalogować, a na ekranie pojawi się komunikat o treści „W celu umożliwienia korzystania z bankowości elektronicznej prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt z bankiem”.

Co zrobić jeśli weryfikacja adresu IP jest negatywna?

1. Jeśli korzystacie Państwo z dynamicznego adresu IP, to najprostszym wyjściem jest restart rutera i/lub modemu (postępować wtedy należy wg instrukcji przewidzianej dla danego modelu urządzenia), który po ponownym uruchomieniu przypisze nowy adres IP i wtedy można spróbować zalogować się do usługi.
2. Jeśli powyższe czynności nie dały pozytywnego rezultatu, to należy się skontaktować z Państwa dostawcą Internetu i wnioskować o zmianę adresu IP.
3. Jeśli korzystacie Państwo ze stałego adresu IP i sami nie możecie tego adresu zmienić, to konieczny będzie kontakt z Państwa dostawcą Internetu i prośba o zmianę adresu IP.
4. Jak sprawdzić adres IP swojego komputera – wpisać w wyszukiwarkę swojej przeglądarki internetowej frazę „mój adres IP” i wybrać jedną ze stron www z listy.
5. Sprawdzenie reputacji własnego adresu IP można dokonać na ogólnodostępnej stronie – „WEBROOT BrightCloud Threat Intelligence”
6. Indywidualny wniosek o zmianę reputacji adresu IP można składać, za pośrednictwem dostawcy Internetu lub we własnym imieniu, na następujących stronie – http://www.brightcloud.com/tools/change-request-ip-reputation.php

 

WAŻNE – Odblokowanie adresu IP, oznaczonego jako adres o niskiej reputacji, nie jest możliwe przez Bank.

Nowe zabezpieczenia korzystają z ogólnoświatowych list reputacji adresów, ze skanowaniem w czasie rzeczywistym i z 5-minutową aktualizacją puli adresów.

 

(*) Centrum Usług Internetowych

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu jest uczestnikiem ogólnopolskiego, międzybankowego systemu zastrzegania dokumentów w Centralnej Bazie Danych „Dokumenty Zastrzeżone” (CBD DZ), której właścicielem i administratorem jest Związek Banków Polskich. Jest to baza, która chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.

Infrastruktura Systemu jest tak skonstruowana, że informacja wskazująca na to, że dokument jest zastrzeżony w Centralnej Bazie Danych Systemu DZ, a tym samym powinien być wyeliminowany z obrotu, natychmiast pojawia się we wszystkich placówkach bankowych i u innych podmiotów uczestniczących w Systemie – wszystko w czasie niemal rzeczywistym.

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami www.dokumnetyzastrzezone.pl.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – jest ponad 20 tysięcy placówek w całym kraju (nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

 1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
 2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
 3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

 

Do najważniejszych dokumentów wykorzystywanych do poświadczania tożsamości zalicza się:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • książeczka żeglarska,

Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Gromadzi i udostępnia informacje o tym, jak uczestnicy rynku – osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe. 

Biuro Informacji Kredytowej to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. Posiada w swojej bazie informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,4 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym o 845 tys. mikroprzedsiębiorców.

Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. Jest to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych.

BIG InfoMonitor zbiera i udostępnia informacje o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców, a także o ich terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań. Dzięki temu daje bankom i przedsiębiorcom wiedzę na temat wiarygodności płatniczej potencjalnych kredytobiorców i kontrahentów.

 • Do BIK trafiają wszystkie informacje dotyczące kredytów zaciąganych we wszystkich bankach, SKOK-ach i ponad 70 największych firmach pożyczkowych. Są to zarówno informacje pozytywne, czyli te o kredytach spłacanych terminowo, które tworzą pozytywną historię kredytową, ułatwiając w przyszłości uzyskanie kredytu, jak i informacje negatywne – o kredytach niespłacanych lub spłacanych z opóźnieniami.
 • Ponad 90% danych zgromadzonych w BIK, to dane pozytywne.
 • BIK, jako instytucja powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, ma ustawowe prawo przetwarzać dane stanowiące tajemnicę bankową w celu wspomagania banków i SKOK-ów w ocenie zdolności kredytowej ich Klientów. Prawo bankowe ściśle określa również możliwości usunięcia danych z BIK.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.bik.pl/

Złośliwe oprogramowanie – co może nam grozić?

 

Wirusy, trojany, ransomware i rootkit – wszystkie te słowa opisują to samo. Są to programy używane przez cyberprzestępców do infekowania komputerów i urządzeń. Złośliwe oprogramowanie może przynieść dużo szkód – potrafi wykradać hasła i pliki, uniemożliwić dostęp do systemu, co może skończyć się żądaniem okupu ze strony przestępców. Jak chronić się przed takimi programami, przypominamy w ramach kampanii „Jak chronić się w internecie – nie tylko podczas Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa.

 

Czym jest malware?

Oprogramowanie używane do wykonywania złośliwych działań określane jest jako malware. W języku angielskim stanowi połączenie słów „złośliwe” i „oprogramowanie”. Cyberprzestępcy starają się zainstalować malware na komputerach lub urządzeniach przenośnych, by je kontrolować bądź uzyskać dostęp do ich zawartości. Po instalacji może być ono wykorzystywane do śledzenia aktywności właściciela sprzętu w sieci, może wykradać hasła i pliki lub wykorzystywać system użytkownika do atakowania innych. Malware może nawet uniemożliwić dostęp do plików i zażądać zapłacenia przestępcy okupu w zamian za odzyskanie nad nimi kontroli.

 

Popularnym rodzaje malware wykorzystywanym przez cyberprzestępców jest ransomware. Po zainfekowaniu systemu ransomware szyfruje wszystkie pliki na komputerze lub dysku twardym, blokując do nich dostęp. Następnie użytkownik otrzymuje powiadomienie, że jeśli chce znów skorzystać z komputera albo plików, musi zapłacić cyberprzestępcom okup, zwykle w postaci waluty cyfrowej, takiej jak Bitcoin.

 

Wiele osób błędnie sądzi, że malware to problem spotykany wyłącznie w systemach Windows. Choć system ten jest częstym celem (co wynika z jego popularności), malware zagraża każdemu sprzętowi, np. komputerom Mac, smartfonom i nawet elektronicznym nianiom.

 

Po co cyberprzestępcom malware?

Złośliwe oprogramowanie nie jest obecnie tworzone jedynie przez ciekawskich hobbystów i hakerów-amatorów. Ich autorami są także wyrafinowani cyberprzestępcy. Po co to robią? Odpowiedź jest prosta: dla pieniędzy. Im więcej komputerów i urządzeń cyberprzestępcy zainfekują, tym więcej zarobią. Dzięki zainfekowanym komputerom lub urządzeniom mogą zarabiać pieniądze np. w wyniku sprzedaży wykradzionych danych, wysyłania spamu e-mailem, przeprowadzania ataków lub wymuszeń. To często zorganizowany proceder.

Naszą czujność powinny wzbudzić m.in.:

 • dziwna lub pilna wiadomość od współpracownika, zawierająca nietypowe sformułowania lub niewłaściwy podpis,
 • pilny e-mail lub SMS, który nakłania do naruszenia naszych zasad,
 • niewiarygodnie pozytywna wiadomość. Pamiętaj: wygrana na loterii, o której pierwszy raz słyszysz, to oszustwo!

 

Jak się chronić przed złośliwym oprogramowaniem?

Do wykrywania i powstrzymywania malware służy często oprogramowanie antywirusowe. Jednak antywirus nie może powstrzymać ani usunąć wszystkich złośliwych programów. Cyberprzestępcy wciąż wprowadzają innowacje, opracowując nowe i coraz bardziej wyrafinowane malware, które mogą uniknąć wykrycia. Z kolei dostawcy programów antywirusowych stale aktualizują swoje produkty, zwiększając możliwości wykrywania malware. Pod wieloma względami przypomina to wyścig zbrojeń, w którym obie strony próbują się przechytrzyć.

Niestety, złoczyńcy są zwykle krok przed nimi. W związku z tym zalecamy korzystanie z programów antywirusowych na komputerach i (jeśli to możliwe) urządzeniach przenośnych oraz regularne aktualizowanie ich do najnowszej wersji. Pamiętajmy jednak, że antywirus nie wykryje i nie powstrzyma wszystkich malware.

 

Oto kilka dodatkowych rad, które pomogą ci się ochronić:

 • Im aktualniejsze jest twoje oprogramowanie, tym mniej luk w zabezpieczeniach mają twoje systemy i tym trudniej je zainfekować. Dlatego upewnij się, że twoje systemy operacyjne, aplikacje i urządzenia mobilne zawsze są zaktualizowane.
 • Zachowaj czujność. Cyberprzestępcy będą próbowali cię podejść tak, by zainfekować twój komputer za pomocą załączników do e-maili lub złośliwych odnośników. Zdrowy rozsądek stanowi najlepszą obronę.
 • Kopie zapasowe są nieodzowne. Często to jedyny sposób uporania się z zainfekowaniem malware. Upewnij się, że z zawartości komputerów i urządzeń przenośnych regularnie tworzone są kopie zapasowe.
 • Najlepszą obroną przed malware jest aktualizowanie oprogramowania, instalowanie zaufanego oprogramowania antywirusowego od renomowanych dostawców i zachowanie czujności odnośnie wszelkich prób podstępnego zainfekowania twojego systemu.