Informacja o wskaźnikach referencyjnych BMR

Działania podjęte przez Bank Spółdzielczy w Sandomierzu

Podobnie jak cały sektor bankowy monitorujemy czynności podejmowane przez regulatorów w zakresie wskaźników referencyjnych oraz wdrażamy rozwiązania mające na celu dostosowanie swoich działań do wymogów Rozporządzenia BMR.

W Banku Spółdzielczym w Sandomierzu przyjęliśmy plan na okoliczność zaprzestania opracowywania lub istotnej zmiany wskaźników referencyjnych wykorzystywanych
w relacjach z klientami i odzwierciedlenia ich w odpowiednich umowach w zakresie:

  • wyznaczenia tzw. wskaźnika alternatywnego, który będzie stosowany
    w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak zaprzestanie opracowywania lub publikowania wskaźnika referencyjnego,
  • wskazania rozwiązań, które znajdą zastosowanie w przypadku, gdy nie został wyznaczony wskaźnik alternatywny lub nie może być on stosowany w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak zaprzestanie jego opracowywania lub publikowania,
  • wskazania działań, jakie bank podejmie w przypadku stałej lub tymczasowej niedostępności wskaźnika referencyjnego.

Jeśli Twoja umowa oparta jest o stawkę WIBOR i  została zawarta przed 01.01.2022 r , zapraszamy do Banku w celu  podpisania  bezpłatnego aneksu do umowy.

Załącznik nr 1: Treść wzorcowych klauzul awaryjnych 

Załącznik nr 2: Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych