LOKATA TERMINOWA - STANDARDOWA

"Lokaty dostosowane zawsze do oczekiwań Klienta"


Cechy produktu. Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem.

 

Może być zakładana przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia.


Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 50 zł.


Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu

Umowa o wkład terminowy może być zawarta na okres: 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy

Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.

Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie, np.:

 

Korzyści dla klienta. Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane, a co najważniejsze przynoszą zysk.


W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu; są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.